BETALING AF KONTINGENT


Kontingent for en sæson SKAL være betalt SENEST DEN 15. SEPTEMBER det pågældende år til MobilePay 73946 eller via bankoverførsel til:

9551 - 4202021730


Ved for sen betaling vil man ophøre med at modtage indbydelser m.m. fra Jelling Pileflettelaug.


Nye medlemmer skal betale kontingent ved indmeldelse for at blive optaget på maillisten.

EFTERLYSNING


Vi mangler altid gode billeder til brug her på hjemmesiden.


Så derfor: kast dig over bunken af flettebilleder og send nogle af de bedste til vores Webmaster.


På forhånd tak!  :-)


Jelling Pileflettelaugs vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Jelling Pileflettelaug og foreningen er hjemmehørende i Vejle
Kommune.
Foreningen er dannet 18. januar 2003.


§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til pileflet gennem afholdelse af
kurser og andre aktiviteter for medlemmerne.


§ 3 Medlemskreds og kontingent
stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig Jelling Pileflettelaugs
formål. Der er således ikke krav om, at medlemmer skal være bosiddende i
Vejle Kommune.
stk. 2 Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales
til foreningen til den dato bestyrelsen fastlægger.


§ 4 Bestyrelsen
stk. 1 Den daglige ledelse i foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 5
medlemmer valgt på generalforsamlingen.
stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
stk. 3 Bestyrelsen er pligtig til hvert år at indsende kort skriftlig redegørelse
over aktiviteter og økonomi til Vejle Kommune efter nærmere angivne
retningslinjer herfra.


§ 5 Generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og senest ved udgangen af maj
måned.
stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker direkte pr mail
eller post til medlemmerne og indkaldelsen tilsendes medlemmerne senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når 1/4 af
medlemmerne skriftligt ønsker det.
stk. 6 Stemmeberettigede er de medlemmer, der senest 8 dage før generalforsamlingen
har indbetalt kontingent for det pågældende år, hvor generalforsamlingen afholdes.
stk. 7 På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelserne ved simpelt
stemmeflertal blandt de fremmødte. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 8 Afstemning skal foregå skriftligt hvis et medlem ønsker det.
stk. 9 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning. Herunder godkendelse af beretning.
3) Regnskabsaflæggelse. Herunder godkendelse af regnskab.
4) Bestyrelsens forslag til og godkendelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
5) Indkomne forslag.
6) Bestyrelsens forslag til aktiviteter.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af 2 suppleanter.
9) Valg af revisor (lige år).
10) Evt.
stk. 10 Valg finder sted således: På lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, på ulige år 3
medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter.
stk. 11 Revisionen består af en revisor, der er på valg hvert andet år.
stk. 12 Ethvert medlem har pligt til at modtage valg, dog ikke umiddelbart genvalg.


§ 6 Regnskab og formue
stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. I 2003 dog fra stiftelsen den 18. januar til den 31. december.
stk. 2 Kasseren indkasserer foreningens indtægt og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Han udarbejder foreningens årsregnskab.
stk. 3 Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter,
indsættes på en bankkonto i foreningens navn.


§ 7 Tegning og hæftelse
stk. 1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
stk. 2 Foreningen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser.
stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for påhvilende
forpligtelser overfor foreningen.


§ 8 Opløsning af foreningen
stk. 1 Opløsning af Jelling Pileflettelaug kan kun ske, hvis et flertal af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ønsker det.
stk. 2 Jelling Pileflettelaugs midler og aktiver tilstilles ved en opløsning Pileforeningen, der
forpligtes til at anvende disse til opfyldelse af Pileforeningens formål.


Vedtægterne er revideret i februar 2009.
Godkendt på generalforsamlingen d. 14. marts 2009.

unsplash